Transport

Polska - Irlandia


Regulamin

REGULAMIN


Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wykonywania usług przez firmę FORCZEK TRANS EUROPE. Dotyczy także zasad odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconych usług. Regulamin obowiązuje Klientów, pracowników FORCZEK TRANS EUROPE oraz podmioty współpracujące z FORCZEK TRANS EUROPE przy wykonywaniu usług.


Forczek Trans Europe

Dariusz Forczek

Brzezna 659
33-386 Podegrodzie / Polska

Zakres działalności FORCZEK TRANS EUROPE obejmuje obszary Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, Holandia, Belgia, Francja, Anglia, Irlandia.
FORCZEK TRANS EUROPE świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. FORCZEK TRANS EUROPE zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń transportowych firmom zewnętrznym oraz podmiotom współpracującym.

§1. Definicje:

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte poniżej określenia oznaczają:

Cennik – wykaz opłat za usługi,
Klient – odpowiednio: nadawca, odbiorca,
Kurier – osoba działająca w imieniu i na rzecz FORCZEK TRANS EUROPE, wykonująca na rzecz klientów część usługi, na zasadach określonych w regulaminie,
Miejsce Dostawy – wskazane przez klienta miejsce doręczenia Paczki,
Nadawca – osoba, która wydaje paczkę kurierowi,
Odbiorca – wskazany w dokumencie podmiot, któremu ma być wydana paczka w miejscu dostawy,
Przesyłka – rzeczy opakowane w sposób wymagany lub zwyczajowo przyjęty, zlecone przez Klienta do przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia,
Zamówienie– zlecenie klienta, który wysłał wypełniony formularz poprzez stronę internetową https://www.forczektrans.pl zamówił usługę poprzez kontakt telefoniczny/mailowy/czat na fb,
Przewoźnik – FORCZEK TRANS EUROPE z siedzibą w Brzezna 659 33-386 Podegrodzie / Polska NIP : 7381950422

 

 

 

 

§2. Zawarcie i warunki umowy na Świadczenie Usług:

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi następuje przez przyjęcie przezFORCZEK TRANS EUROPE paczki do przemieszczenia i doręczenia.
  Nadawca składając zamówienie automatycznie potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz warunki , które tym samym stają się integralną częścią zawartej umowy; ponadto oświadcza, że zawartość paczki jest właściwa i zgodna ze stanem rzeczywistym.
 2. Kurier odbierający paczkę nie jest upoważniony do dokonywania ani przyjmowania zmian lub uzupełnień warunków określonych w Regulaminie.

 

§3. Obowiązki i odpowiedzialność przewoźnika:

 1. Przewoźnik zobowiązany jest do odebrania od nadawcy i dostarczenia do odbiorcy przesyłki w ramach wykonania usługi.
 2. Przewoźnik zobowiązuje się do doręczenia przesyłki do odbiorcy w terminie do 7 dni roboczych od terminu wyjazdu.
 3. Przewoźnik zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji usługi z przyczyn nieleżących po stronie przewoźnika.
 4. Przewoźnik odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe w czasie od jej przyjęcia do przemieszczania, aż do dostarczenia (wydania), a także za zwłokę w wykonaniu usługi.
 5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody, wyrządzonej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów zarówno zleceniodawcy, jak i osób trzecich.
 6. W sytuacji gdy do powstania szkody doszło pomiędzy chwilą przyjęcia przez podwykonawcę przesyłki do przewozu a chwilą jej wydania odbiorcy, FORCZEK TRANS EUROPE zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności mających na celu umożliwienie zleceniodawcy dochodzenia roszczeń od osób biorących udział w wykonaniu zlecenia. W ramach powyższego zobowiązania FORCZEK TRANS EUROPE składa reklamację do podwykonawcy w sposób i w terminie określonych w regulaminie podwykonawcy załączając wszystkie niezbędne dokumenty, jednocześnie informując reklamującego o sposobie i terminie jej załatwienia.
 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, albo zwłoka w realizacji usługi powstały w szczególności:
  • z przyczyn występujących po stronie nadawcy albo odbiorcy, lub osoby trzeciej, którą te osoby się posługiwały, nie wywołanych winą przewoźnika,
  • z właściwości rzeczy nadanych do przemieszczenia,
  • wskutek działania siły wyższej, warunków pogodowych,
  • z nadania przez nadawcę rzeczy, które przewoźnik zgodnie z przepisami lub regulaminem nie przyjmuje do przemieszczania,
  • z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania paczki (przesyłki) narażonych w ten sposób na uszkodzenie,
  • z niedostateczności lub niedokładności oznakowania paczki (przesyłki)
  • ze szczególnej podatności przemieszczanych rzeczy na szkodę wskutek wad lub ich właściwości naturalnych
 8. Przewoźnik nie odpowiada za ubytek przesyłki, której wagi lub liczby sztuk rzeczy w niej zawartej nie sprawdzał w chwili przyjęcia, jeżeli dostarczy ją bez śladów naruszenia opakowania i zabezpieczeń trwałych takich jak taśma, plomba, pieczęć lakowa lub innych.
 9. Przewoźnik odpowiada wyłącznie za rzeczywiste, udowodnione straty poniesione przez Klienta wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi
 10. Przesyłki które nie będą odpowiednio przystosowane do transportu mogą nie zostać podjęte przez kuriera.
 11. Klient zlecając FORCZEK TRANS EUROPE usługę wyraża zgodę na świadczenie usług w oparciu o postanowienia Regulaminu stanowiące ogólne warunki umów w rozumieniu postanowień Kodeksu Cywilnego. Dokonanie przez klienta zmiany dyspozycji w zakresie usługi następuje wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej. W takim przypadku FORCZEK TRANS EUROPE zastrzega sobie prawo do nie doręczenia przesyłki w ustalonym terminie oraz pobrania opłaty.
 12. W przypadku, gdy przewoźnik stwierdzi na jakimkolwiek etapie transportu danej paczki, iż jest ona uszkodzona, a jej uszkodzenia mogą zniszczyć sąsiadujące przesyłki (chociażby przez cieknące z jej wnętrza płyny, lub potłuczone szkło) to zastrzegamy sobie prawo do rozpakowania i przepakowania niezniszczonych rzeczy do nowego kartonu. W takim przypadku robione są zdjęcia paczki oraz jej zawartości oraz spisywany jest protokół zniszczenia. Paczka jest oznaczana w widoczny sposób, tak aby klient był świadomy o naszym działaniu.
 13. Dotyczy odbiorów z Polski - Nasze wyjazdy są organizowane co tydzień, zgodnie z grafikiem wyjazdów. W zależności od trasy z siedziby naszej firmy wyjeżdżamy czwartek lub piątek. W celu gwarancji zrealizowania usługi w danym tygodniu, należy wziąć pod uwagę fakt, że paczki powinny zostać nadane od poniedziałku do środy najpóźniej ( z wyłączeniem świąt), tak by zdążyły dotrzeć do nas na magazyn przed wyjazdem naszych samochodów. W przypadku, gdy przesyłka zostanie nadana później automatycznie jej dostawa będzie podjęta tydzień później.
 14. Celem rezerwacji miejsca dot. usług transportowych takich jak przewóz zwierząt/ samochodów/maszyn/ przeprowadzek należy wnieść opłatę depozytową, o wysokości której zostaną Państwo poinformowani przez pracowników przy składaniu zamówienia.
 15. Paczka ekspresowa PL- IRL + 20 € *( dostawa w Irlandii w dniu wyjazdu z promu – najczęściej poniedziałek).
  Paczka ekspresowa IRL- PL + 20 €* ( wysyłka z magazynu poniedziałek z dostawą we wtorek/ dostawa osobista door to door tego samego tygodnia po trasie przejazdu)
  .

§4. Obowiązki Klienta:

 1. Nadawca jest zobowiązany przekazać przesyłkę przewoźnikowi w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie usługi i wydanie przesyłki bez ubytku i uszkodzenia.
 2. Nadawca zapewnia i gwarantuje, że:
  • paczka została właściwie opisana, adres odbiorcy został dokładnie, czytelnie wypełniony, podano numer telefonu nadawcy i odbiorcy, paczki oznaczone zostały właściwymi danymi adresowymi, podano rzeczywiste wymiary i wagę przesyłek.
   Forczek Trans ma prawo zweryfikować Twoją przesyłkę pod względem wymiarów, wagi lub rodzaju opakowania na każdym etapie transportu oraz doliczyć dopłaty w przypadku niezgodności. Ewentualna dopłata będzie naliczana po dostarczeniu przesyłki do magazynu przewoźnika.
   W przypadku , gdy deklarowane wartości w formularzu nie będą pokrywać się z rzeczywistymi wymiarami przesyłki, a paczka została już opłacona z góry przelewem bądź poprzez Dot Pay - klient dostanie informację o wysokości dopłaty. Zostanie ona wyegzekwowana podczas dostawy w Irlandii lub za pobraniem w Polsce przy odbiorze przesyłki przez adresata.
  • paczka została właściwie opakowana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem oraz umożliwiający wydanie jej odbiorcy bez ubytku lub uszkodzenia,
  • zawartości paczki nie stanowią rzeczy wyłączone z usług, zgodnie z §5 paragrafem regulaminu,
  • nadawca jest odpowiedzialny wobec przewoźnika za szkody wyrządzone osobom, wyposażeniu innym przesyłkom, jak również za wszelkie koszty wynikłe z wadliwego stanu paczki, braku lub wadliwości jej opakowania, albo nienależytego wykonania czynności załadunkowych,
  • nadawca jest odpowiedzialny wobec przewoźnika za niewłaściwe wypełnienie dokumentów na podstawie których wykonana ma być usługa, w tym za wpisanie danych niezgodnych z rzeczywistością, nieścisłych, niepełnych lub wpisanych w niewłaściwych miejscach.


 3. Nadawca zobowiązany jest oddać przesyłkę w opakowaniu. Opakowanie powinno spełniać kryteria dostępne w poradniku pakowana paczek dostępnym pod adresem:
  https://www.forczektrans.pl/PL-H20/poradnik.html
 4. Składając zlecenie klient zobowiązany jest przekazać przewoźnikowi następujące informacje, niezbędne do wykonania usługi:
  • dane nadawcy: nazwa firmy lub imię i nazwisko nadawcy,
  • adres nadawcy, w tym kod pocztowy,
  • telefon kontaktowy do nadawcy,
  • datę nadania przesyłki (w razie nie podania w polu Uwagi przyjmowany jest najbliższy możliwy termin – w Polsce odbiór przesyłek następuje w następnym dniu roboczym ( poniedziałek- piątek) po złożeniu zamówienia, w Irlandii kierowca umawia się indywidualnie na odbiór/dostawę do 7 dni roboczych od dnia wyjazdu.

  • email, na który zostanie wysłany wygenerowany list przewozowy. Po jego otrzymaniu klient zobowiązany jest go wydrukować i przykleić na paczkę/paczki. W przypadku jego braku kurier ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia usługi.

   Jeśli, klient nie posiada możliwości wydrukowania i przyklejenia listu przewozowego z maila, należy przy składaniu zamówienia zaznaczyć opcję PODJAZD Z LISTEM – usługa dodatkowo płatna + 5 €, gwarantująca przyjazd kuriera z własnym listem.

   Uwaga: To oryginał listu przewozowego powinien towarzyszyć przesyłce podczas transportu. Jest on dowodem zawarcia umowy przewozu więc stanowi bardzo ważny dokument np. podczas dochodzenia roszczeń!

  • dane odbiorcy: nazwa firmy lub imię i nazwisko odbiorcy,
  • adres odbiorcy, w tym kod pocztowy,
  • telefon kontaktowy do odbiorcy,
  • liczbę paczek i wagę przesyłki, dokładne wymiary według wzoru :

   długość x szerokość x wysokość

§5. Rzeczy wyłączone z usług:


Firma Forczek Trans Europe
nie przyjmuje do przemieszczania i doręczenia paczek zawierających:

 

  • rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,
  • gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe i inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie,
  • materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące,
  • broń i amunicję,
  • narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne,
  • rzeczy łatwo psujących się,
  • alkohol, artykuły tytoniowe,

  • Uwaga:przesyłanie alkoholu, artykułów tytoniowych jest bezwzględnie
   zabronione. Próba wysłania grozi konfiskatą oraz karą.


   Forczek Trans Europe
   obciąża nadawcę lub odbiorcę takiej przesyłki karą w wysokości – 1000 € plus koszty dodatkowe będące następstwem próby przewiezienia rzeczy niedozwolonych jak np. kary służby celnej,
   nieopłacenie kary skutkuje przeniesieniem sprawy na drogę sądową,

  • Sprzęt elektroniczny przewożony bez opakowań oryginalnych wraz z wszelkimi wypełniaczami ( styropian, inne zabezpieczenia producenta) lub zapakowany zbiorczo nie podlega ubezpieczeniu i jest przewożony tylko na odpowiedzialność nadawcy/odbiorcy,
  • Szkło jak i ceramika przewożone w paczkach nie podlega ubezpieczeniu.(słoiki, szklanki, kieliszki, lampy, umywalki, talerze itp.)
  • Wszelkie płyny przewożone w paczkach oraz szkody spowodowane ich wylaniem w paczkach nie podlegają ubezpieczeniu.

§6. Wynagrodzenie:

  • Wysokość wynagrodzenia za świadczenie usługi określona jest w cenniku. Aktualny cennik dostępny jest dla każdego klienta na stronie internetowej:https://www.forczektrans.pl
   FORCZEK TRANS EUROPE zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian cennika, który obowiązywać będzie po upływie tygodnia od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej.
  • Opłata za przesyłki następuje według obowiązującego cennika i umowy. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z nadawcą.
  • Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez FORCZEK TRANS EUROPE (włącznie z kosztami przechowywania) za straty, podatki, opłaty celne, kary, mandaty i inne jakie FORCZEK TRANS EUROPE może ponieść oraz z tytułu roszczeń podniesionych przeciw FORCZEK TRANS EUROPE, z powodu nie spełnienia przez paczkę któregokolwiek z ograniczeń, wymogów lub oświadczeń określonych w niniejszym regulaminie lub z powodu odmowy lub zawieszenia wykonywania usług lub zwrotu przesyłki przez FORCZEK TRANS EUROPE (lub podwykonawcę), zgodnego z niniejszym regulaminem.

§7. Reklamacje:

  • W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel FORCZEK TRANS EUROPE obowiązany jest spisać protokół w obecności odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez odbiorcę i przedstawiciela FORCZEK TRANS EUROPE) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.
  • Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie usługi wygasają wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych w chwili wydania ubytków lub uszkodzenia przesyłki. Odpowiedzialność przewoźnika w takim przypadku zachodzi tylko wtedy gdy klient udowodni, że do szkody doszło w czasie od przyjęcia przesyłki do przemieszczania, aż do chwili jej wydania.
  • Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług może składać wyłącznie klient, który zlecił ich wykonanie. Reklamacje złożone przez inne osoby zostaną im zwrócone z pouczeniem o osobie uprawnionej do złożenia reklamacji.
  • Reklamacje należy składać drogą mailową do forczektrans@gmail.com w terminie 2 (dwóch) dni licząc od dnia doręczenia, a w razie utraty przesyłki – w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia przyjęcia przesyłki przez przewoźnika do przemieszczania, pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń.
  • Jeżeli z reklamacją występuje inna osoba niż klient, który zlecił usługę, powinna ona dołączyć dokument przelewu praw, albo pełnomocnictwo.
  • Po zgłoszeniu faktu szkody lub utraty przesyłki klient powinien dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia reklamacji.
  • Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia pełnej reklamacji wraz z niezbędnymi dokumentami.
  • Pełna pisemna reklamacja powinna zawierać:
  • oznaczenie firmy, siedziby i adresu reklamującego oraz numer rachunku bankowego, na który należy przesłać ewentualne odszkodowanie kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem,
  • podstawę reklamacji (opis sytuacji),
  • odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT zakupu, rachunki, paragony lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, kalkulacja kosztów wytworzenia, inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia),
  • kopię protokołu o stanie przesyłki / kopię protokołu szkody.
  • Przewoźnik może zażądać od reklamującego dodatkowych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia reklamacji.
  • W przypadku zniszczenia, uszkodzenia przesyłki reklamacja powinna zawierać zdjęcia wskazujące na rzeczywiste uszkodzenia zarówno opakowania (zewnętrzne uszkodzenia) przesyłki jak i jej zawartości (wewnętrzne uszkodzenia).
  • Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje niekompletne (nie spełniające warunków wymienionych punkcie 8 (powyżej) reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
  • Po rozpatrzeniu reklamacji, przewoźnik powiadamia pisemnie lub drogą mailową reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.
  • Nadawcy/Odbiorcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności.
  • Wniesienie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia zapłaty należności z tytułu świadczenia usług przez FORCZEK TRANS EUROPE. Brak opłaty może być powodem do odrzucenia reklamacji.

 

 

 

 

§8. Polityka prywatności:

  • Nadawca wraz z podpisaniem dowodu nadania, wyraża zgodę, aby FORCZEK TRANS EUROPE przetwarzał jego dane osobowe zawarte w dokumencie przewozowym oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883, niezbędne dla procesu realizacji przez FORCZEK TRANS EUROPE usługi oraz dalszej współpracy. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych zgłoszonych FORCZEK TRANS EUROPE.

§9. Konto w serwisie:

  • Konto w serwisie może założyć każda osoba chcąca zamówić usługę. Właścicielem konta pozostaje firma FORCZEK TRANS EUROPE i zastrzega sobie prawo do blokady lub usunięcia konta osoby zarejestrowanej w serwisie, bez podania przyczyny. Zamówienia złożone poprzez użycie loginu oraz hasła zleceniodawcy będą traktowane jako złożone przez tegoż klienta.

 

Transportujemy

Zadzwoń
+48 794 112 728  8.00-17.00 
(pon-pt czasu polskiego)
+353 876 165 918
+48 784 066 742 Transport zwierząt 
+48 784 065 725 Spedycja
Irlandia:
+353 872 613 854

Profil Facebook
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem